Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2014

4384 a47b 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viailoveyou iloveyou
prosper
Kocham całą Ciebie w każdym momencie. Nieważne jaką jesteś. Kocham Cię jako człowieka, jako największego przyjaciela życiowego, jako jedyną kobietę.
— takie słowa tylko od Ciebie
Reposted fromwzruszenia wzruszenia viailoveyou iloveyou
prosper
Twoje nagie ciało powinno należeć tylko do tych, którzy zakochują się w twojej nagiej duszy.
— Charlie Chaplin
Reposted fromfindmyway findmyway viailoveyou iloveyou
prosper
3512 cb0f 390
prosper
Rozbierał ją wzorkiem, a ona patrzyła niewinnie, przygryzała wargi i uginała się pod dotykiem jego rozpalonych dłoni, prosząc o więcej wygiętym, nienasyconym ciałem.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viailoveyou iloveyou
prosper
7405 5ab3 390
Czasami wszystko się przez to komplikuje...
Reposted frompensieve pensieve viailoveyou iloveyou
prosper
2339 12bc 390

Charlie Hunnam
prosper
1568 8f6b 390
 Rafael Lazzini photographed by Stewart Shining
prosper
prosper
0055 3b18 390
Peter Dinklage and Jason Momoa
Reposted fromirmelin irmelin viaero-Neo ero-Neo
6964 45c3 390
Reposted fromamatore amatore viaToshi Toshi

mooseleys:

answering the door when you’re home alone like

image

Reposted fromdivi divi viaToshi Toshi
prosper
2029 b379 390
all i need
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viaToshi Toshi

July 17 2014

prosper

hamburgerboogie:

zohbugg:

Darth Maul (Star Wars) Makeup Tutorial | NO Prosthetics

some people are so good at makeup it makes me really angry

oh sith lord…

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viaero-Neo ero-Neo
prosper
8953 e611 390
Reposted fromkruxx kruxx viaJohnnydepp Johnnydepp
prosper
6808 4e92 390
prosper
3813 4947 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viausunto usunto
prosper
2418 6928
Reposted fromginnyvere ginnyvere viaToshi Toshi
prosper
2578 66a0 390
Reposted fromneza neza viaToshi Toshi
3569 3bb6 390
Reposted fromunco unco vianitael nitael
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl