Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2019

prosper
2339 05cf 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viawonderwall wonderwall
prosper
Związek z odpowiednią osobą to wolność, a nie ograniczenie.
— Beau Taplin
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viawonderwall wonderwall
prosper
1832 3996 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaToshi Toshi
prosper
1967 81aa 390
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaToshi Toshi
prosper
3150 4baa 390
Reposted fromobliviate obliviate viawonderwall wonderwall

July 28 2014

prosper
Reposted frommefir mefir viaToshi Toshi
prosper
8497 8806 390
Reposted fromoutline outline viaToshi Toshi
prosper
4566 3de4 390
Reposted fromjustMeee justMeee viaToshi Toshi
prosper
7114 e4bd 390
completely agree.
Reposted fromsupernatural supernatural
prosper
Reposted fromkauah kauah viaero-Neo ero-Neo
prosper
1184 b692 390
Reposted fromwerterowska werterowska viaToshi Toshi
prosper
1549 f1f8 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaToshi Toshi
prosper
prosper
9926 fa9e 390
Reposted fromPytel Pytel vialinasakuraaizu linasakuraaizu
prosper
2999 4228 390
You can take my soul away for a kiss like this.
Reposted fromkatvont katvont vialinasakuraaizu linasakuraaizu
prosper
8806 7970 390
prosper

Gdy się już zobaczymy, nie pozwól mi się zapomnieć...
Przypominaj mi nieustannie, że jesteśmy tylko przyjaciółmi. Chyba, że i Ty się zapomnisz. Jeśli tak, to mi nie przypominaj.
Takie zapomnienie może zdarzyć się nawet największym przyjaciołom.
— S@motność w sieci
prosper
9544 0342 390
Reposted fromMuppet Muppet viawonderwall wonderwall
prosper
prosper
4005 f26d 390
Charlie Hunnam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl